FPG Nieuws

Hoge opkomst FPG-bijeenkomst pacht

De belangstelling was groot voor de ledenbijeenkomst over pacht die de Federatie Particulier Grondbezit organiseerde op donderdag 29 maart. Het onderwerp leeft bij particuliere grondeigenaren. ‘Hot topics’ waren duurzaam bodembeheer, de effecten van de verhoogde vermogensbelasting, het proefproces over pacht en fosfaatrechten en ten slotte de behoefte aan alternatieven voor reguliere pacht.

Mede door het beleid van het Rijksvastgoedbedrijf, waarbij via veilingen met openbare inschrijving de pachtprijzen hoog oplopen, is geliberaliseerde pacht in een verkeerd daglicht komen te staan. Onterecht, benadrukten de verpachters in de zaal. Bij geliberaliseerde pacht kunnen verpachter en pachter namelijk juist onderlinge afspraken maken. Niet alleen over de pachtprijs en looptijd, maar ook over duurzaam grondgebruik. Bij reguliere pacht is het maken van dergelijke aanvullende afspraken nauwelijks mogelijk. De FPG zal dit nadrukkelijker gaan uitdragen. Over de gang van zaken rond de pachtveilingen sprak de Federatie zich eerder al uit in Boerderij.

Fictief rendement vermogensbelasting niet in verhouding tot werkelijk rendement
Sinds 2017 gaat de vermogensrendementsheffing uit van een fictief rendement tot wel 5,4% (eerder was dat 4%). Dit wordt door particuliere verpachters als onredelijk ervaren. Ter illustratie: volgens berekeningen van het LEI (p. 19) geldt voor pachtovereenkomsten met een prijsmaximum zoals reguliere pacht en geliberaliseerde pacht langer dan zes jaar dat een direct rendement is te behalen van circa 1,5-1,7%. Daar blijft zo weinig van over. Het verschil tussen het fictieve rendement en het werkelijke rendement is, ondanks de ambities van het kabinet, dus alleen maar verder toegenomen.

Gerechtelijke uitspraken bieden mogelijk ruimte voor verpachters om bezwaar te maken tegen de belastingaanslag 2017. Het moet dan wel gaan om gevallen waarbij het gerealiseerde rendement langjarig en substantieel onder het gehanteerde fictieve rendement zit. Maar de echte oplossing zou zijn dat het kabinet zo snel mogelijk het werkelijke rendement gaat belasten.

Aanspraak verpachter op fosfaatrechten goed te onderbouwen
Uiteraard kwam ook het aanstaande proefproces over pacht en fosfaatrechten aan de orde. Els Harbers van VanGoud Advocaten gaf tijdens de ledenbijeenkomst aan dat de aanspraken van de verpachter op fosfaatrechten goed te onderbouwen zijn. Eerder publiceerde zij daarover dit artikel in Vakblad De Landeigenaar. Daarnaast stond mr. Harbers stil bij ontwikkeling van de rechtspraak en jurisprudentie, bijvoorbeeld rond de begrippen ‘veilige verpachter’ en ‘bedrijfsmatige landbouw’ en ook de mogelijkheid om tussentijds geliberaliseerde pachtovereenkomsten op te zeggen.

Afronding uitwerking Spelderholt verwacht
Al jaren uiten de leden van de FPG hun zorgen over reguliere pacht. Het areaal daarvan loopt niet voor niets jaar op jaar terug. Het directe rendement is laag en bovendien wordt de regelgeving rond reguliere pacht als rigide en beklemmend ervaren.  Daarom pleitten diverse aanwezigen voor nieuwe pachtvormen, zoals die zijn ontwikkeld in het Spelderholt-akkoord.

Paul Kindt (bestuurlijk portefeuillehouder Grond- en Pachtzaken van FPG)  praatte de leden bij over de laatste ontwikkelingen rond het gezamenlijk uitwerken van een aantal ‘losse eindjes’ van Spelderholt door vertegenwoordigers van pachters- en verpachtersorganisaties. Afronding hiervan is nabij: het wachten is op de doorrekening van de plannen door Wageningen Economic Research (het voormalige Landbouw Economisch Instituut).

Leden de FPG kunnen (na inloggen) hieronder de sheets downloaden van de diverse sprekers.