FPG Nieuws

Pachtbrief Schouten gepubliceerd: Spelderholt basis voor pachtbeleid

Zojuist is de langverwachte brief van minister Schouten over de herziening van het pachtbeleid verschenen. In de brief (hier) geeft de minister haar opvatting over een herziening van het pachtbeleid. 

FPG is positief dat minister Schouten het Spelderholtakkoord als uitgangspunt neemt voor haar beleid. De brief zet dan ook in op nieuwe vormen van langlopende pacht die pachters en verpachters vrijer laat om prijzen, looptijd en bodembeheer overeen te komen. Dit kan eraan bijdragen dat pacht als belangrijk financieringsinstrument voor het gebruik van grond blijft bestaan.

Ongelukkig is de FPG met onderzoek naar het ontmoedigen van kortdurende pacht. Met dat ontmoedigen wordt volgens het FPG het paard achter de wagen gespannen. Het is belangrijk dat er een breed aanbod blijft van pachtvormen, simpelweg omdat er grote vraag naar is. De FPG is daarom van mening dat het beter is om langjarige pacht te stimuleren dan flexibele pachtvormen te ontmoedigen.

Onderlinge afspraken mogelijk maken

FPG heeft in de aanloop naar de pachtbrief consequent aangedrongen op het belang dat pachter en verpachter onderling afspraken kunnen maken over looptijd, prijs en duurzaam grondgebruik. Samen met LTO Nederland, NAJK, a.s.r. LandschappenNL en Natuurmonumenten heeft FPG in het kader van de Spelderholtakkoorden daartoe aan de minister alternatieve voorstellen gedaan voor nieuwe vormen langdurige pacht (zie ons eerder bericht hier).

Ook de minister zet in haar brief in op een nieuwe vorm van langlopende pacht waarbij ze pachters en verpachters vrijer laat om prijzen onderling overeen te komen. Daarnaast steunt de minister het voorstel voor de introductie van loopbaanpacht. Dit is een nieuwe pachtvorm die tenminste 25 jaar duurt en waarbij de looptijd wordt aangepast aan de leeftijd van de pachter zodat deze eindigt rond het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Breed aanbod essentieel

De minister geeft aan dat ze zich beraadt op het ontmoedigen van kortdurende pacht en noemt daarvoor een aantal opties. Volgens FPG wordt met het ontmoedigen van kortdurende pacht het paard achter de wagen gespannen. Het is namelijk belangrijk dat er een breed aanbod blijft van pachtvormen, simpelweg omdat er grote vraag naar is. Als de mogelijkheden worden ingeperkt komt er minder grond beschikbaar voor pacht. Daarmee worden bovendien kansen gemist voor de transitie naar kringlooplandbouw.

De FPG is daarom van mening dat het beter is om langjarige pacht te stimuleren dan flexibele pachtvormen te ontmoedigen.

Duurzaam bodemgebruik

Terecht benadrukt de minister dat goede afspraken over duurzaam bodembeheer van pachtgrond tussen pachter en verpachter noodzakelijk zijn. FPG is het ook helemaal eens met de zienswijze van de minister dat ”verpachters van reguliere pacht op dit moment te weinig mogelijkheden hebben om eisen te stellen aan een goed bodembeleid”. De minister kijkt naar de mogelijkheden om verpachters daarvoor meer ruimte te geven. FPG verwelkomt dat.

Met de huidige pachtwetgeving is het voor verpachters bij reguliere pacht niet toegestaan voorwaarden te stellen aan het duurzaam bodemgebruik. FPG benadrukt dat geliberaliseerde pacht juist wel die mogelijkheid biedt. Deze vorm wordt dan ook steeds vaker ingezet door provincies, natuurorganisaties, landgoedeigenaren en andere verpachters om transitie naar duurzaam bodembeheer te stimuleren. Een reden temeer om deze pachtvorm niet te ontmoedigen.

Teleurstellend over fiscale beleid

FPG benadrukt dat langdurige pacht onder druk staat door het beperkte directe rendement voor verpachters. Omdat de afgelopen twee jaar door gewijzigde belastingtarieven de fiscale druk enorm is gestegen voor particuliere verpachters en de door de overheid bepaalde jaarlijkse pachtnormen juist verlaagd, komen particuliere verpachters bij reguliere pacht ernstig in de knel. De FPG heeft herhaaldelijk over die belastingverzwaringen aan de bel getrokken (hier), we vinden daarover helaas te weinig terug in de brief aan de Kamer.

Vervolg

De komende dagen zal FPG de brief nader analyseren en met een meer uitgebreide reactie komen. De pachtbrief is geagendeerd voor het Algemeen Overleg Pacht van woensdag 27 maart.

Meer over de inzet van FPG en eerdere artikelen over het pachtbeleid vindt u hier.

 

Reacties in de media

  • Boerderij: Verpachters: stimuleer lange pacht, behoud korte pacht hier

  • Nieuwe Oogst: FPG wijst ontmoedigen van kortdurende pacht af: hier

  • Boerenbusiness: reacties op pachtbeleid overwegend positief: hier

  • Groene ruimte: FPG niet blij voornemen Schouten om kortdurende pacht te ontmoedigen: hier

  • Boer en Business, video:  “Wat houdt het pachtbeleid van Schouten concreet in”: hier