FPG Nieuws

Verlichting belastingdruk een lange weg

Deze én volgende week wordt het Belastingplan 2019 in de Tweede Kamer behandeld.
Voor FPG was dit aanleiding om wederom met verschillende kamerfracties te spreken over de uitwassen van de vermogensrendementsheffing. De huidige vermogensrendementsheffing treft particulieren met grondbezit en historische gebouwen onevenredig zwaar. Sprekende voorbeelden vanuit de praktijk zijn daarbij door ons aangedragen aan politiek en media (zie ook eerder FPG bericht hier).

Geen uitzonderingen? – steun Kamer gezocht

Het kabinet heeft toegezegd over te zullen gaan naar een stelsel van vermogensrendementsheffing gebaseerd op werkelijk rendement. Het duurt echter nog jaren voordat dit is gerealiseerd. Zolang geen sprake is van zo’n stelselwijziging, blijft de FPG hameren op maatregelen die belastingdruk bij die rijksmonumenten en verpachte gronden in de uitvoeringssfeer matigen. FPG heeft hiervoor ook een aantal concrete voorstellen aangeleverd. Tot op heden voelt Staatssecretaris Snels echter niets voor uitzonderingen en vrijstellingen. Via de Tweede Kamer probeert FPG het daarom weer.

Coalitie met medestanders

De problematiek van de vermogensrendementsheffing versterkt het pleidooi van FPG voor een dringende wijziging van het pachtstelsel. In het pachtoverleg (zie hier) met de Minister van Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit van 10 oktober heeft FPG met steun van LTO, NAJK, Natuurmonumenten, a.s.r. en LandschappenNL de box 3-problematiek uitdrukkelijk aan de orde gesteld.

FPG heeft daarbij verzocht dat LNV hierover met het ministerie van Financiën het gesprek aangaat en kijkt of er in de uitvoeringssfeer mogelijkheden liggen om de fiscale druk te verminderen. Daarbij wordt gedacht aan het toepassen van de leegwaarde ratio bij de vaststelling van de normwaarden verpacht bezit in box 3.

Verslechtering ligt zelfs op de loer

Ondanks de inzet van FPG op dit dossier ligt het gevaar van een nog verdere verhoging van de belastingdruk op de loer. Afgelopen jaar werd mede door FPG het voorstel nog gekeerd om de normwaarde voor verpachte grond over het belastingjaar 2017 te verhogen. Een belastingverhoging 2017 werd daarmee voorkomen (zie hier). Het gevaar van die verhoging is echter niet definitief geweken. Ook voor het lopende jaar circuleert het voorstel weer. Eind november voert FPG hierover overleg met de Belastingdienst.